Kamu İhale Kurumu Görevleri
Gündem 71 Editörü • 19 Mayıs 2023 12:18
Kamu İhale Kurumu Görevleri

Kamu İhale Kurumu (KİK), Türkiye Cumhuriyeti devletinin kamu ihale süreçlerini düzenleyen ve denetleyen bağımsız bir kurumdur. Kamu ihalelerinin şeffaflık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik ve kamu kaynaklarının etkili kullanımı gibi temel prensiplere uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla faaliyet gösterir. Bu doğrultuda, Türk hukuk sistemi ve mevzuatına uygun olarak çalışmalarını sürdüren KİK, kamu ihalelerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için önemli bir role sahiptir.

Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) Görev ve Sorumlulukları

Kamu İhale Kurumu, kamu ihale süreçlerinin Türk Hukukuna uygunluğunu sağlamak için bir dizi görev ve sorumluluğa sahiptir. Bu görev ve sorumluluklar şunlardır; Kamu ihale mevzuatının uygulanmasını denetlemek ve uygunluğunu sağlamak. Kamu ihalelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik ve tebliğleri hazırlamak ve yayımlamak. İhale süreçlerine ilişkin eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek, kamu personeli ve ilgililere rehberlik etmek. İhalelere ilişkin şikâyet ve itirazları değerlendirmek, sonuçlandırmak ve gerekli hallerde yaptırım uygulamak. Kamu ihaleleriyle ilgili istatistiki verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak. Uluslararası iş birliği ve koordinasyon sağlamak, ülke ve uluslararası düzeyde kamu ihale uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalara katılmak.

 Kamu İhale Kurumu Ne İş Yapar?

Kamu İhale Kurumu (KİK), kamu ihale süreçlerinin etkin, şeffaf ve hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, KİK kamu ihalelerine ilişkin mevzuatı hazırlar, denetler ve uygulanmasını sağlar. Ayrıca, ihale süreçlerine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenler, şikâyet ve itirazları değerlendirir, istatistiki veri toplar ve analiz eder. Uluslararası iş birliği ve koordinasyonu sağlayarak, Türkiye’nin kamu ihale uygulamalarına Uluslararası düzeyde geliştirmeye katkıda bulunur.

KİK, kamu ihalelerinde adil rekabet ortamının sağlanmasına özen gösterir ve kamu kaynaklarının etkili kullanımını teşvik eder. Kurum, kamu ihale süreçlerine katılan tüm tarafların haklarını koruyarak, ihalelere ilişkin her türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önüne geçmeyi amaçlar. Bu doğrultuda, KİK tarafından yapılan denetimler ve yaptırımlar kamu ihalelerinin daha sağlıklı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlar.

Kamu İhale Kurumu, Türk Hukukuna uygun olarak faaliyet gösteren bir kurum olarak, kamu ihale süreçlerinin hukuka uygunluğunu temin etmek için önemli bir görev üstlenmektedir. Bu kapsamda, KİK’nın yürüttüğü çalışmalar ve denetimler, Türkiye’de kamu ihalelerinin şeffaflık, rekabet ve eşitlik ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayarak, hem kamu kaynaklarının etkili kullanımını destekler, hem de kamu ihalelerine katılan tüm tarafların haklarını korur.

Kamu İhale Kurumu (KİK), Türkiye’de kamu ihalelerinin düzenlenmesi, denetlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri yürüten bağımsız ve özerk bir kamu kurumudur. KİK, kamu ihale süreçlerinin şeffaflığını, rekabetçiliğini, eşit muameleyi ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. KİK, Türk hukuk sistemi içerisinde önemli bir yere sahip olan Kamu İhale Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda görevlerini yerine getirir.

Kamu ihale Kurumu’nun başlıca görevleri şunlardır; Kamu ihale mevzuatının uygulanmasını denetlemek, KİK, kamu ihalelerinin mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla denetimler yapar ve gerekli görüldüğünde idari yaptırımlar uygular.

İhalelere ilişkin düzenlemeler yapmak, kamu ihalelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, ihale belgelerini ve sözleşme şartnamelerini hazırlamak ve güncellemek KİK’in görevleri arasındadır.

İhale süreçlerini düzenlemek ve koordine etmek, Kamu ihale süreçlerinin işleyişini düzenlemek ve koordine etmek, ihale duyurularını ve sonuçlarını ilan etmek ve elektronik ortamda ihalelere katılımı sağlamak KİK’in sorumluluklarıdır.

İhalelere ilişkin şikayet ve itirazları değerlendirmek, KİK, kamu ihalelerine ilişkin şikayet ve itirazları inceleyerek sonuçlandırır ve gerektiğinde idari yaptırımlar uygular.

Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, kamu ihale mevzuatı, ihale süreçleri ve ihalelerin yürütülmesi konularında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek KİK’in görevleri arasındadır.

İstatistiksel veriler toplamak ve analiz etmek, kamu ihalelerine ilişkin istatistiksel verileri toplamak, analiz etmek ve bu verileri kamuoyu ile paylaşmak KİK’in sorumluluklarındandır.

Uluslararası ilişkileri yürütmek, KİK, kamu ihaleleri alanında uluslararası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla vardır.