Kırıkkale’de Belirli Alanlarda Ateş Yakmak Yasaklandı
Gündem 71 Editörü • 15 Ağustos 2020 15:59
Kırıkkale’de Belirli Alanlarda Ateş Yakmak Yasaklandı

Kırıkkale Valiliği 2020 yılı orman yangınları ile mücadele komisyon karaları sonucunda, Kent Ormanı, Tokuş Sultan Mesire Yeri ve Bahşılı Mesire Alanında 31 Ekim 2020 tarihine kadar ateş yakmanın yasaklandığı bildirildi.

İşte o kararlar ve ateş yakmanın yasak olduğu alanlar;

KIRIKKALE VALILIĞI 2020 YILI ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE KOMİSYON KARARI

Doğal zenginliklerimizin başında gelen ormanlarımızın yangınlara karşı korunması amacıyla ilgili Genelge ile mevsimsel veya insan-i faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla bu toplantı tertip edilmiştir. Özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde mangal, semaver veya ocak ile anız ve benzeri bitki örtüsü yaktıkları, bu durumun da hava sıcaklığının yüksekliği ve kuru ot/çalılık miktarının artmasına bağlı olarak orman yangınlarında artışa neden olduğu görülmektedir.

6831 sayılı Orman Kanununun 69’uncu maddesinin 3’üncü paragrafında “Orman yangınlarını önlemek maksadıyla, orman yangını öncesinde ve yangın esnasında orman idaresi ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu, mahallin en büyük mülki idare amiri Sağlar. Kamu kurum ve kuruluşları, mahallin en büyük mülki idare amirinin verdiği talimatları yerine getirmek ve her türlü desteği sağlamakla yükümlüdür.” hükmü ile Vali ve Kaymakamların orman yangınlarıyla mücadelede koordinasyonu sağlamak ve bu amaçla gerekli talimatları vermekle görevli oldukları düzenlenmiştir.

Devlet ormanlarında yapılması yasak fiilleri düzenleyen Mezkur Kanunun 76’ncı maddesinin ilgili fıkralarında; “Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmek, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak” fiilleri sayılmakta, 110’uncu maddesinde de bu hükme aykırı hareket edenler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezasına hükmolunacağı belirtilmektedir.

Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri işler Hakkında Yönetmeliğin 31’inci maddesinin “Mevsimin kurak gitmesi halinde yangın tehlikesinin fazla olduğu zamanlarda veya yangın olupta henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olması gibi fevkalade hallerde Orman İdaresince gösterilecek lüzum üzerine, mahallin en büyük mülki amiri muayyen bir müddet için ormanlara girilmesini men ve bu sahalardaki orman içi her türlü faaliyetin tatilini emredebilir.” Hükmü Ile Vali/Kaymakamlara yangın tehlikesinin arttığı dönemlerde ormanlara girilmesi belirli bir süreyle sınırlandırma yetkisi verilmektedir. Aynı Yönetmeliğin 32’nci maddesinde; il ve ilçelerde Vali ve Kaymakamların başkanlığında orman işletme müdürü/bölge şefi, emniyet müdürü, jandarma komutanından müteşekkil “Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun” kurulacağı, gerek duyulan hallerde diğer kurum ve kuruluşlardan da bu komisyona temsilci çağrılabileceği hususuna değinilmiştir.

Bu çerçevede ilgi Genelgede belirtilen hususlardan yola çıkarak Orman Yangınlarıyla mücadele komisyonunca alınan kararlar şunlardır;

1- Bu Komisyon tarafından, il/ilçe sınırları içerisindeki ormanlık alanların civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek (özel mülkiyete konu araziler de dahil) yerler için mangal/semaver/ateş yakılabilecek yerlerin ve yasak olan yerlerin, Orman Kanununun 76’ncı maddesinin (d) bendi göz önünde bulundurularak

– Kent Ormanı

– Alişeyhli köyündeki Tokuş Sultan mesire yeri

– Bahşılı mesire alanının
31.10.2020 tarihine kadar ateş yakmak yasaklanmıştır ve bu alanlar haritaya işlenip şehrin belli yerlerine asılacaktır.

2- Ormanlık alanlarda komisyonca belirlenmiş olan mangal/semaver/ateş yakılabilecek yerler Karaahmetli Tabiat parkı ve Celal Bayar piknik alanı Belediye anons sisteminde duyurulacaktır.

3- Orman Kanununun 76’ncı maddesinde yer alan “Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır” hükmü uyarınca, orman alanları içerisinde (yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç) mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmemesi, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi tüm kolluk kuvvetler(Jandarma, Emniyet, Orman Işletme Müdürlüğü) tarafından sağlanacaktır. Uymayanlara idari ve yasal işlem yapılacaktır.

4- Ormanlık alanlar ile bu alanların civarında izin verilen Karaahmetli Tabiat Parkı ve Celal Bayar piknik alanlarında (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31.10.2020 tarihine kadar mangal/semaver/ateş yakılmasına saat 20.00’dan sonra müsaade edilmemesi,

5- Kırıkkale ili sınırları içerisinde bulunan hasadı yapılmış tarım arazilerinin temizlik amacıyla anız yakmanın, zararlarının anlatılması ile ilgili II/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, anız yangınlarıyla ilgili idari yaptırımların Çevre ve Sehircilik İl Müdürlüğü tarafından uygulanması sağlanacaktır.

6- Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi, yerel ve mahalli idareler tarafından ilan ve anons edilmesi, ayrıca tüm kolluk kuvvetleri tarafından kontrollerin yapılması,

7- Yüksek risk barındıran ormanlık alanlara girişlerin, mülki idare amirlerince ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, belirli bir süreyi/dönemi kapsayacak şekilde kısıtlanabileceği hükmüne göre 31.10.2020 tarihine kadar tüm ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştır.

8- Mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı veya broşür dağıtımı, kamu kurum ve kuruluşlarına ait billboardlarda kullanılacak görseller, anonslar vb. araçlarla vatandaşlarımızın konuya ilişkin duyarlılığının artırılması sağlanacaktır.

9- Genel kolluk kuvvetleri ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta, özel güvenlik gibi görevlilerce düzenli şekilde yürütülecek devriyeler ile yukarıda belirtilen hususların kontrol edilmesi ve gerekli uyarıların vatandaşlarımıza yapılması sağlanacaktır.

10- Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması sağlanacaktır.

Belirtilen tedbirlerin bizzat Mülki amirlerimiz tarafından emirleri altındaki kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilerce takip edilmesi, ilgili birimlerle iş birliği ve koordinasyon sağlanarak konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi kararı alınmıştır.

Gündem 71 Kırıkkale Haber Merkezi

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!